Tại sao không nên dùng viên kê nhựa thay cho viên kê bê tông

Tại sao không nên dùng viên kê nhựa thay cho viên kê bê tông

Tại sao không nên dùng viên kê nhựa thay cho viên kê bê tông

F